Главная страница
 Новости сайта
 Процесс беатификации
  Постулатура
  Трибунал
 Слуги Божьи
  Епископ Антоний Малецкий
  о. Фабиан Абрантович MIC
  м. Екатерина Абрикосова
  о. Епифаний Акулов
  прелат Константин Будкевич
  о. Франциск Будрис
  о. Потапий Емельянов
  с. Роза Сердца Марии
  Камилла Крушельницкая
  О. Янис Мендрикс MIC
  о. Ян Тройго
  о. Павел Хомич
  О. Андрей Цикото, MIC
  о. Антоний Червинский
  о. С. Шульминский, SAC
 Архив
  еп. Эдуард Профитлих, SJ
 Библиотека сайта
 Интересные статьи
 Благодарности
 Ссылки
 Контакты

Библиография опубликованных работ об о. Станиславе Шульминском SAC

[Без подписи]. Россия. Митрополит Тадеуш Кондрусевич совершил пастырский визит в Ухту // http://agnuz.info/?a=news&id=8997
Визит состоялся 04.12.2005

Кетлинский Х., о., SAC. О. Станислав Шульминский SAC / Пер. П. Парфентьева // Церковный календарь на 2003 г. Зерно из этой земли… СПб., 2002. С. 145-154

Шульминский Станислав // Чаплицкий Б., Осипова И.
Книга памяти: Мартиролог Католич. церкви в СССР. М., 2000. С. 198-199

Романова А. В. Слуга Божий отец Станислав Шульминский SAC 1894—1941 / Науч. ред. о. Б. Чаплицкий. СПб., 2005. 88 с., ил.

Слуга Божий отец Станислав Шульминский SAC 1894-1941: Буклет. 2004

Ad jubileum argenteum sacerdotii 1938 11 czerwca - 1963. Ołtarzew, 1963. S. 67-68

Bialski E., Ks. Stanisław Szulmiński SAC // Nasza Rodzina. 1982. № 2 (449). S. 22—24.

Bielski T. Polska Prowincja Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego TAM była // Roczniki Pallotyńskie. 1966. № 7. S. 178

Członkowie zmarli w latach 1915-1968 / Oprać. J. Dąbrowski. Warszawa, 1968. S. 32

Dyl J. Pallotyni w Polsce w latach 1907—1947. Lublin, 2001

Dzwonkowski R. Ks. Stanisław Szulmiński SAC na tle losów duchowieństwa katolickiego w ZSRR // Wiadomości Polskiej Prowincji Stowarzyszenia Apostolstwa Ka­tolickiego. 1993. № l. S. 5-24

Dzwonkowski R. Okoliczności śmierci ks. Stanisława Szulmińskiego w Uchcie w 1941 r.: (Przyczynek do biografii) // Wiadomości Polskiej Prowincji Stowarzyszenia Apostolstwa Ka­tolickiego 1990, nr 12, s. 510-512

Elenchus omnium ecclesiarum et universi cleri dioecesium luceoriensis et żytomieriensis nec non camencensis anno Domini 1918 [bmw].

Elenchus personarum Noviciatus P. S. M. distr. B Polon. Ab anno 1908 ad [1936], 301

Forycki R. Apostoł ekumenizmu, ks. Stanisław Szulmiński SAC // Nasza Rodzina. Paryż, 1980. № 5/428. S. 22-25

Forycki R. Apostoł pojednania // Królowa Apostołów. 1988. № 1. S. 17

Forycki R., Ks., SAC. Apostoł ekumenizmu - ks. Stanisław Szulmiński SAC // Biuletyn Ekumeniczny. 1977. № 4. S. 41-48

Forycki R. Niektóre rysy sylwetki duchowej ks. Stanisława Szulmińskiego SAC // Buletyn Ekumeniczny. 1991. № 4/80. S. 55-61

Gliński T. Kazanie o księdzu Stanisławie Szulmińskim SAC // Dokumentacje Archiwalne. 1993. № 3. S. 1-4

Gliński T. Lista księży Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego w Polsce. Ołtarzew, [1968]. S. 68

Gliński T., Forycki R. Apostoł Pojednania: Ks. Stanisław Szulmiński SAC 1894—1941. Warszawa: Pallotinum, 1988. 31 s.: il.

Gładysz A. Rocznica śmierci ks. Stanisława Szulmińskiego // Wiadomości Polskiej Prowincji Stowarzyszenia Apostolstwa Ka­tolickiego. 1983. № 12. S. 470-471

[Historia domów nowicjackich Towarzystwa Chrystusowego] // [http://www.tchr.org/nowicjat/historia/]

Kaim A. Duchowe dziedzictwo ks. Stanisława Szulmińskiego: Apostolat Pojednania // Biuletyn Ekumeniczny. 1991. № 4. S. 61-67.

Kietliński H. Apostoł ekumenizmu - ks. Stanisław Szulmiński SAC // Wiadomości Prowincji Chrystusa Króla. 1993. № 11. S. 490-522

Kietliński H. Informacja o rozpoczęciu procesu beatyfikacyjnego V pallotyńskich męczenników // Wiadomości Prowincji Chrystusa Króla. Warszawa, 2003. № 10. S. 35—40

В том числе об о. С. Шульминском

Ketlinski H. Relacja z pielgrzymki do grobu Sługi Bożego ks. Stanisława Szulminskiego SAC // Wiadomości Prowincji Chrystusa Króla. 2005. № 10. S. 50-58

Kietliński H. Setna rocznica urodzin ks. Stanisława Szulmińskiego. Modlitwa o beatyfikację w Odessie i na Ukrainie // Wiadomości Prowincji Chrystusa Króla. 1994. № 11. S. 636-647

Kietliński H. Wyprawa na Ukrainę śladami ks. Stanisława Szulmińskiego SAC - apostoła pojednania // Wiadomości Polskiej Prowincji Stowarzyszenia Apostolstwa Ka­tolickiego. 1992. № l. S. 33-41

Kietliński H. Wizyta pana Jury Szulmińskiego // Wiadomości Prowincji Chrystusa Króla. 1993. № 11. S. 516-522.

Kołodziej B. ks. dr., TChr. Dzieje studium filozoficzno-teologicznego Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej (Wykład inauguracyjny … wygłoszony podczas uroczystej inauguracji roku akademickiego 1998/1999) // [http://www.wsdsc.poznan.pl/sem/historia/dziejewsdtchr.htm]

Korycki J. Cause di beatificazione dei membri dell'Unione dell'Apostolato Cattolico // Sulle orme di san Vincenzo Pallotti, fondatore dell'Unione dell'Apostolato Cattolico / Unione dell'Apostolato Cattolico (UAC). Roma, 2004. P. 117136

В том числе о ходе процесса беатификации о. С. Шульминского

Kot J. Pallotyni polscy w walce z okupantem hitlerowskim w okresie II wojny światowej. Kapłani, klerycy i bracia pallotyńscy, którzy zginęli w okresie drugiej wojny światowej // Kościół katolicki na ziemiach polskich w czasie II wojny światowej. Materiały i Stidia / Pod red. F. Stopniaka. 14 (1985). Z. 7. S. 211

Parzyszek Cz. List do Współbraci Prowincji Chrystusa Króla dotyczący obchodów 50 rocznicy śmierci ks. Stanisława Szulmińskiego SAC. Warszawa, 1991

Parzyszek Cz. Do wszystkich Współbraci Prowincji Chrystusa Króla (O 50 rocznicy śmierci ks. St. Szulmińskiego SAC), Warszawa 24 października 1991 // Wiadomości Polskiej Prowincji Stowarzyszenia Apostolstwa Ka­tolickiego. 1991. № 10. S. 438-442

Parzyszek Cz. Homilia Księdza Prowincjała wygłoszona w 50 rocznicę śmierci ks. Stanisława Szulmiń­skiego SAC (Oltarzew 27 listopada 1991) // Wiadomości Polskiej Prowincji Stowarzyszenia Apostolstwa Ka­tolickiego. 1991. № 11. S. 552-555

Popiel H. Ks. Stanisław Szulmiński, apostoł ekumenizmu, 1894- 1941 // Chrześcijanie. T. IX. Warszawa, 1982. S. 87-146

Popiel H. Ksiądz Stanisław Szulmiński, apostoł ekumenizmu // Nasza Rodzina. 1978. № 10. S. 15-16

[Przyjaciel F.]. Coraz bliżej księdza Szulmińskiego // Wiadomości Polskiej Prowincji Stowarzyszenia Apostolstwa Ka­tolickiego. 1983. № 2. S. 99-104

Rutkowski F. Archiwum Instytutu Historycznego im. Gen. Sikorskiego w Londynie informuje // Wiadomości Polskiej Prowincji Stowarzyszenia Apostolstwa Ka­tolickiego. 1983. nr. S. 93-99

Societas Apostolatus Catholici Defuncti 1847-1991 de mandato rectoris generalis compositus Aprilis 1992 / Pod red. E. Riega. Roma, 1992. S. 104-105, 170

Stabińska J. Za Chrystusem Apostołem. Ksiąds Stanisław Szulmiński SAC (1894—1941). Ząbki: Apostolicum, 1994

Syndoman S. Nierdaremny dar życia // Wiadomości Polskiej Prowincji Stowarzyszenia Apostolstwa Ka­tolickiego. 1991. № 11. S. 550-551

Szpakowski B. Ks. Stanisław Szulmiński - Apostoł ekumenizmu // Nasz Prąd [Pismo alumnów Wyższego Seminarium Duchownego w Ołtarzewie]. 1980. № 11. S. 5-10

Szpakowski B. «Niedaremny dar żicia» // Buletyn Ekumeniczny. 1991. № 4/80. S. 38-39

Szpakowski B. Pobyt i śmierć ks. Stanisława Szulmińskiego SAC w uchckim obozie pracy w świetle dostępnych akt śledczych NKWD // Buletyn Ekumeniczny. 1991. № 4/80. S. 50-55

Szpakowski B. Relacja z pobytu ks. B. Szpakowskiego SAC i br. F. Dziczkiewicza SAC na terenach byłego obozupracy w Uchcie // Wiadomości Polskiej Prowincji Stowarzyszenia Apostolstwa Ka­tolickiego. 1991. № 12. S. 592-607

Weron E. Całopalna ofiara za zjednoczenie chrześcijan na 50. rocznice śmierci ks. S. Szulmińskiego SAC (1894-1941) // Buletyn Ekumeniczny. 1991. № 4/80. S. 40-50

Weron E. Czy i jaka jest możliwość beatyfikacji ks. S. Szulmińskiego // Wiadomości Prowincji Chrystusa Króla SAC. 2001. № 10. S. 36-39

Weron E. Czy nowy kandydat na ołtarze? // Nasza Rodzina. Paryż, 1982. № 2. S. 22-24

Weron E. HOLOKAUST - za pojednanie Kościołów. Na 50 rocznicę śmierci ks. S. Szulmińskiego SAC (1894-1941) // // Wiadomości Polskiej Prowincji Stowarzyszenia Apostolstwa Ka­tolickiego. 1991. № 7. S. 291-3-1

Weron E. Ks. Stanisław Szulmiński SAC jako profesor i wychowawca // Wiadomości Polskiej Prowincji SAC. 1987. S. 86-99

Weron E. Męczennik za pojednanie z Kościołem Prawosławnym, z sowieckiego łagru ku chwale ołtarzy ks. Stanisław Szulmiński SAC // Wiadomości Prowincji Chrystusa Króla SAC. 1995. № 11. S. 559-564

Weron E. Ofiarował swe życie za pojednanie chrześcijan. Wspomnienie o ks. Stanisławie Szulmiński SAC // Niedziela. 1993. № 3. S. 7

Weron E. Pionier ekumenizmu // Przewodnik Katolicki. Warszawa, 1983. № 3

Weron E. Świątobliwy pallotyn - ks. Stanisław Szulmiński // Słowo - Dziennik Kato­licki. № 2 (1994). № 156. S. 6-7

Weron E. Uwięzienie i śmierć ks. Stanisława Szulmińskiego SAC. Istotne uzupełnienia do życiorysu // Wiadomości Polskiej Prowincji Stowarzyszenia Apostolstwa Ka­tolickiego. 1992. № 3. S. 121-126

Weron E. Zm. za pojednanie Kościołów. Na 50 rocznicę śmierci ks. S. Szulmińskiego SAC (1894-1941) // Słowo Powszechne. 1992. № 199. S. 9

Weron E. Życie wewnętrzne Księdza Stanisława Szulmińskiego SAC // Wiadomości Polskiej Prowincji SAC. 1987. S. 142-157


Версия для печати

© содержание, Postulator Causae Beat. seu Declarationis Martyrii S. D. Antonii Malecki et Soc.