Программа «Католические Новомученики России» http://www.catholicmartyrs.org/

 

Избранная библиография

Ustawa Towarzystwa Dobroczynności // Kraj [tygodnik]. Petersburg, 1884. Nr. 8. S. 16—17

Zatwierdzenie przytułku dla chłopców // Kraj [tygodnik]. Petersburg, 1890. Nr. 51. S. 15

Charitas. Petersburg, 1894

Kalendarze Rzym.-Kat. Tow. Dobroczynności w Petersburgu. 1896—...

En souvenir de M-me Fanny Jaume (1813—1900). St. Petersbourg, 1901

Akt uroczysty w zakładzie ks. Maleckiego // Kraj [tygodnik]. Petersburg, 1902. Nr. 40. S. 14—15

Сообщение о ежегодном празднике в приюте для мальчиков Благотворительного общества в С.-Петербурге (Кирилловская ул., д. 19) и об освящении нового приюта для девочек (Пески, д. 9)

Ochronka dla chłopców katolickich // Kraj [tygodnik]. Petersburg, 1903. Nr. 18. S. 12

Wzmianka o zakładach rzemieślniczych przytułku dla chłopców R.-Katolickiego Towarzystwa Dobroczynności w Petersburgu // Z działalności Katolickich Towarzystw Dobroczynnych w Cesartwie. [1904 ?]. S. 220—223

Buczys Fr. Stowarzyszenie Pedagogiczne Katolickie w Archidiecezji Mohylewskiej. Sejny, 1908

Stowarzyszenie pedagogiczne katolickie w Archidiecezji Mohylewskiej w roku 1908: Odb. z «Wiadomości Archidiecezjalne». Petersburg, 1908

[В разделе «Nasze sprawy»] // Dziennik Petersburski (Petrogradzki). 1909. Nr. 7, 22. 11. (05.12). S. 4

Dziennik Petersburski (Petrogradzki). 1909. Dodatek ilustrowany do nr. 140

номера: 25-letni jubileusz rz.-kat. Towarz. Dobroczynnosci

Dubiecki M. Z przeszłości 1861—1863. Kijów, 1910

Na jasełkach w Petersburgu — u ks. Maleckiego // Pod Znakiem Krzyża [tygodnik]. Petersburg, 1910. Nr. 2. S. 15

Żyskar J. Kilka słow o poszukiwaniu chleba na obczyźnie. Wilno, 1912

Opis aktu szkolnego // Dziennik Petersburski (Petrogradzki). 1913. Nr. 1040. S. 3—4

Adres b. Wychowanków // Dziennik Petersburski (Petrogradzki). 1914. Nr. 1176. S. 2; Nr. 1177. S. 4

По случаю 25-летия приюта для мальчиков

Ahasfer X. Tunka. Poznań, 1914

Dwudziestopięciolecie zakładow ks. Maleckiego // Dziennik Petersburski. 1914. Nr. 1175, 1176, 1177

Hołd zasłużony // Dziennik Petersburski. 1914. Nr. 1165

25-летний юбилей приюта для мальчиков

Opis uroczystego aktu szkolnego w zakładach // Dziennik Petersburski (Petrogradzki). 1914. Nr. 1307, 05(18).10. S. 2

Sprawozdanie z obchodu — hołd zadłużony // Dziennik Petersburski (Petrogradzki). 1914. Nr. 1165, 22.03. (04.04)

Rys historyczny zakładu rzemieślniczego // Dziennik Petersburski (Petrogradzki). 1914. Nr. 1175. 04(17).04. S. 2

Uczczenie zasługi // Głos Polski [tygodnik]. Petersburg, 1914. Nr. 13, 30.03 (12.04). S.18

Wl. Bl. Akt szkolny w zakładach ks. kan. A. Maleckiego // Dziennik Petrogradzki. 1914. Nr. 1307

Wl. Bl. 25-lecie zakładow ks. Maleckiego // Dziennik Petersburski. 1914. Nr. 1160, 16(29).03. S. 4

Wójcicki A. Zakłady wychowawcze ks. Maleckiego w Piotrogrodzie // Polski Kalendarz Piotrogrodzki. 1916. S. 158—162

Wieczór ku czci H. Sienkiewicza w zakładzie ks. Maleckiego // Kurier Nowy. Piotrogród, 1917. Nr. 187

Progimnazjum polsko-katolickie ks. Maleckiego // Kurier Nowy. Piotrogród, 1917. Nr. 1890

Proces arcybiskupa Cieplaka i 14 ksieży / Pod red. J. Leszczyńskiego. M.: Krasnaja Now, 1923

Процесс католической контрреволюции // Правда. М., 1923. 27.03

Mac Cullagh Fr. Prześladowanie chrześcijaństwa przez bolszewizm rosyjski. Kraków, 1924

Wasilewski J. W szponach antychrysta: Wspomnienia księdza z Rosji sowieckiej. Kraków, 1924. S. 97—98

Jacyna J. Trzydzieści lat w stolicy Rosji (1888—1918). Warszawa, 1926

Boudou A. Stolica Święta a Rosja: Stosunki dyplomatyczne między nimi. T. 2. Kraków, 1930

Ahasfer X. Tunka: Opowiadanie o wsi Tunka, gdzie było na wygnaniu przeszło... Warszawa, 1929

Watykan a Rosja // Sprawy Obce [kwartalnik]. Warszawa, 1930. Zeszyt III. S. 533

[...] // Życie Katolickie. 1930. Nr. 51. S. 16

Крыленко Н. И. Суд над католическими ксендзами (1923) // Крыленко Н. И. Судебные речи. 1922—1930. Москва, 1931. С. 3—34

Mackiewicz S. (Cat). Myśl w obcęgach. Studia nad psychologią społeczeństwa sowietów. Laudeter Jezus Christus. Wyd. I. Warszawa, 1931

Mioduszewski J. Wrażenia z procesu arcybiskupa Cieplaka i czternastu księży w Moskwie 20—25 marca 1923. Warszawa, 1931

Niedźwiecki Konrad. Ze wspomnień. Warszawa, 1931

[...] // Życie Katolickie. 1931. Nr. 31. S. 492

Z murów św. Katarzyny: Księga pamiątkowa B. Wychowanek i Wychowanków Gimnazjum przy kościele św. Katarzyny. Warszawa, 1933

«Będzie kanonizowanym, będzie świętym» // Polska Katolicka Agencja Prasowa. Warszawa, 1934. № 105 (1903), 07.05. S. 3—4

Będzie kanonizowanym, będzie świętym // Słowo. Wilno, 1934. Nr. 118 (3610)

Biskup męczennik: Powrót z katorgi sowieckiej // Przewodnik Katolicki [tygodnik]. Poznań, 1934. N 20. S. 307, 311

Dalla Polonia. (Nostre informazioni). Il ritorno di Mons. Malecki dalla Siberia // Osservatore Romano. 1934. 05.05. P. 1

Dzieje martyrologji i wyzwolenia Biskupa Maleckiego // Słowo. Wilno, 1934. Nr. 120

Przyjazd Ks. Biskupa Maleckiego do Polski // Polska Katolicka Agencja Prasowa. Warszawa, 1934. № 96 (1894). 25.04

Przyjazd do Warszawy z katorgi soweckiej Ks. Biskupa Maleckiego // Polska Katolicka Agencja Prasowa. Warszawa, 1934. № 101 (1899). 01.05

Ruina Kościola w Rosji bolszewickiej // Przegląd Powszechny [miesięcznik]. Kraków, 1934. T. 202. S. 341—343

Rutkowski F. Arcybiskup Jan Cieplak (1857—1926): Szkic biograficzny. Warszawa, 1934

Śladem męczenników // Trybuna Warszawska. 1934. № 4, kwiecień

Wójcicki Al. Petersburski ksiądz Bosco: (Biskup Antoni Malecki) // Kurjer Warszawski. 1934. Nr. 123, 06.05. S. 2

[...] // Życie Katolickie. 1934. Nr. 20. S. 309

Apostoł naszego wychodźtwa w Rosji // Słowo. Wilno, 1935. 15.02

Biskup-bohater // Młodzież Katolicka [dwumiesięcznik]. Warszawa, 1935. Nr. 2 (16). S. 15—20

Cichy człowiek z "Piasków": (Pamięci ks. bisk. Antoniego Maleckiego) // Kurier Warszawski. 1935. Nr. 23, 25.01. S. 2

In morte di Mons. Antonio Malecki. L'eroico Amministratore Apostolico di Leningrado // Osservatore Romano. 1935. Nr. 24 (22694), 28—29.01. S. 3

Krzyżanowski B. Biskup Bohater // Młodzież Akademicka. 1935. Nr. 2. S. 15—19

Mowa żałobna Kard. Aleksandria Kakowsklego w czasie nabożeństwa żałobnego w Domu Sióstr Nazaretanek w Rabce za duszę ś. p. Biskupa Antoniego Maleckiego;

Mowa na pogrzebie s. p. ks. bpa Antoniego Maleckiego ks. prał. Kazimierza Naskręckiego w Archikatedrze św. Jana w Warszawie 21.01.1935 // Wiadomości Archidiecezji Warszawskiej (WAW). 1935. Nr. l. S. 61—74

Polski don Bosko // Przegląd Katolicki [tygodnik]. Warszawa, 1935. Nr. 5. S. 68

Prochy ś. p. ks. biskupa Maleckiego w podziemiach katedralnych // Kurier Warszawski. 1935. Nr. 21. S. 12

Ś. p. biskup Malecki // Kurier Warszawski. 1935. Nr. 17. S. 8

U[rban] J. Ś. p. Biskup Antoni Maiecki // Oriens. Kraków, 1935. Styczeń—luty. S. 20—22

Uroczysty pogrzeb biskupa-męczennika // Przewodnik Katolicki [tygodnik]. Poznań, 1935. 21.01

Uroczysty pogrzeb ś. p. biskupa Maleckiego // Słowo. Wilno, 1935. [styczeń]

[Wetmański L., bp.] L. W. Nad trumną Męczennika XX-go wieku s. p. Ks. Biskupa A. Maleckiego // Głos Mazowiecki. Płock, 1935. 21.01. Nr. 18. S. 1

Z murow Sw. Katarzyny. Warszawa, 1935

Zgon ś. p. ks. biskupa Maleckiego // Polska Katolicka Agencja Prasowa. Warszawa, 1935. Nr. 15 (2114).

Zgon Męczennika, Ks. Biskupa Antoniego Maleckiego; Ś. p. Ks. Biskup Antoni Malecki // Przewodnik Katolicki [tygodnik]. Poznań, 1935. 03.02

[...] // Wiadomości Archidiecezjalne Warszawskie. 1935. Nr. 2. S. 59—74

Rutkowski F. Biskup Antoni Malecki 1861—1935. Warszawa, 1936

Przeździecki P. Ze wspomnień przedrewolucyjnej Rosji. Częstochowa, 1939

Zatko J. Descent into Darkness: The Destruction of the Roman Calholic Church in Russia 1917—1923. The University of Notre Dame Press, 1965

Lesourd P. Le jesuite clandestin: Mgr Michel d'Herbigny. Paris, 1976

Dunin Denis J. The Catholic Church and the Soviet Government. 1939—1949. New York, 1977

Łukawski Z. Ludność polska w Rosji 1863—1914. Wrocław; Warszawa; Kraków; Gdansk, 1978

Wenger A. Rome et Moscou 1900—1950. Paris, 1987

Вакулов А. Пи-Эжен Неве — свидетель трагедии // Наука и религия. 1990. № 2—3. С. 22—35

Krótka autobiografia ks. Antoniego Maleckiego prałata kapituły diecezji mohylewskie // Znaki Czasu. Kielce—Rzym. 1992. Nr. 25. S. 129—132

Wilk S. Episkopat Kościoła Katolickiego w Polsce w latach 1918—1939. Warszawa, 1992

Stehle H. Tajna dyplomacja Watykanu. Warszawa, 1993

Duchniewski J. Malecki // Słownik biograficzny Katolicyzmu społecznego w Polsce. Lublin, 1994

«Дом Кербедза» на Кирилловской // Вечерний Санкт-Петербург. 1995. 23.06

Dzwonkowski R. Świadek wiary w Leningradzie bp Antoni Malecki (1861—1935) // Ład. 1995. № 11, 12.03

Piskorski L. Ksiądz Antoni Malecki w Petersburgu // Polacy w Petersburgu. 1995, kwiecień. S. 12—13

Skalski T. Terror i cierpienie. Kosciól katolicki na Ukrainie 1900—1932. Wspomnienia / Opracowanie, wstęp, przypisy, indeksy oraz wybór aneksów i fotografii ks. J. Wólczański. Lublin; Rzym; Lwów, 1995

Dzwonkowski R. Kościół katolicki w ZSSR 1917—1939: Zarys historii. Lublin, 1997

Hankowska R. Kościół św. Katarzyny Panny i Męczenniczki Aleksandryjskiej w Sankt-Petersburgu. Warszawa, 1997

Dzwonkowski R. Losy duchowieństwa katolickiego w ZSSR 1917—1939: Martyrologium. Lublin, 1998

Kawalerczyk G. Biskup Antoni Malecki — Apostoł Rosji (1861—1935) // Wiadomości Archidiecezjalne Warszawskie, 1998. Nr. 7 (921), lipiec. S. 486—489

Myślakowski P. Cenna pomoc dla historyków [Рец. на кн.: История Римско-Католической Церкви в Российской Империи (XVIII-XX вв.) в документах Российского государственного исторического архива = Historia Kosciola… СПб.; Варшава, 1999] // Współnota Polska. 1999. Nr. 5 (maj). S. 38—39

S. 39—40: Od redakcji. [О еп. А. Малецком, памяти которого (а также памяти других епископов и священников) посвящена книга]

[Письмо представителей польских обществ в СПб. к примасу Польши Й. Глемпу, в котором высказывается просьба начать процесс беатификации еп. Малецкого] // Gazeta Petersburska. 1999. Nr. 1 (2). S. 5

Пожарский К. Епископ-мученик Антоний Малецкий // Свет Евангелия. 1999. № 30, 25.07. С. 6

Pożarski K. Biskup Antoni Malecki — nasza Petersburska chluba // Gazeta Petersburska. 1999. Nr. 1 (2). S. 4

Наш Край (= Nasz Kraj). 2000. № 1, янв.

Выпуск журнала, посв. еп. А. Малецкому

Праведный Епископ Антоний Малецкий (1861—1935): Буклет / Изд. прихода св. Станислава в СПб. 2000

Наш Край (= Nasz Kraj). 2000. № 2, дек.

Выпуск журнала, посв. еп. А. Малецкому

Черепенина Н. Ю. Гонения на Римско-Католическую церковь на Северо-Западе России в 1917—1945 г. // Наш край (= Nasz kraj). 2001. № 4, сент. С. 8—26

Пожарский К. Тихий человек из Песков // Свет Евангелия. 2002. № 9 (358), 24.02. С. 4

Пожарский К. Епископ Антоний Малецкий // Церковный календарь на 2003 г. Зерно из этой земли… СПб., 2002. С. 91—96

Слуга Божий епископ Антоний Малецкий 1861—1935: Буклет. 2004

При перепечатке ссылка на сайт "Католические новомученики России" обязательна