Программа «Католические Новомученики России» http://www.catholicmartyrs.org/

 

Слуга Божий отец Андрей Цикото MIC
Библиография

Источники: материалы Постулатуры и статья: Garlinski J. Cikoto Andrzej. Цiкота Андрэй (1891-1952) // Garlinski J., Tukonek J. Białoruski ruch chrzescianski XX w: Sbornik biograficzno-bibliograficzny. Warszawa, 2003. S. 70-73.

Статья

Из доклада о. Андрея Цикото от 5 марта сего 1937 года в Философско-Богословском кружке при Лицее Св. Николая [фрагмент] // Католический вестник. Харбин, 1937. № 3-4.

О нем

a. J. H. [Hermanowicz J.]. Uspaminy ab a. Andreju Cikocie // Bożym Szlacham. Londyn, 1964. Nr. 82. S. 4-6; Nr. 83. S. 7-8.

Alma Mater Druiensis / Pod red. A. Łosia. Cz. I. Warszawa, 1986. S. 65-69, 79-81, 93-94; Cz. II. S. 8, 14, 67, 80, 91-110, 120.

Bukowicz J. Album Zmarlych Ojców i Braci Zgromadzenia Księży Marianów 1700-1997. Warszawa; Stockbridge, 1997. S. 25.

Bukowicz J. Świadkowie wiary. Mariane prześladowani przez hitleryzm i kommunizm. Warszawa, 2000. S. 57-80.

Bukowicz J. Nota biograficzna o. A. Cikoto // Podziawo T. Wspomnienia / Pod red. J. Bukowicza. Puszcza Mariańska, 2001. S. 23-24.

Danilecka L. Duszy zabić nie mogą. Marianie na Bialorusi i w Mandzurii. Warszawa, 2000. S. 62-66, 73-75, 84-89, 151.

Dzwonkowski R. Duchowieństwo katolickie obrządku lacińskiego represjonowane w ZSRS w latach 1939-1987: (materialy do slownika biograficznego) // Przegłąd Wschodni. T. 6, zesz. 3. Warszawa, 2001. S. 549-550.

Elenchus diecezji/archidiecezji wileńskiej, 1909-1910, 1924-1938.

Elenchus archidiecezji mohylewskiej, 1912-1914.

Garlinski J. Biełaruskija relihijnyja dziejaczy XX stahodździa: żyćciarysy, martyralohija, uspaminy. Mińsk- Monachium, 1999. S. 205-206.

Garlinski J. Cikoto Andrzej. Цiкота Андрэй (1891-1952) // Garlinski J., Tukonek J. Białoruski ruch chrzescianski XX w: Sbornik biograficzno-bibliograficzny. Warszawa, 2003. S. 70-73.

Gorski T. Cikoto Andrzej // Encyklopedia Katolicka. T. 3. Lublin, 1985. Kol. 489-490.

Kantryba P. [Tołłoczko Wł.]. Po zjeździe unionistycznym w Wilnie // Przegłąd Wileński. Wilno, 1926. Nr. 20. S. 2-3.

Лицей св. Николая 1929-1949 в г. Харбине / Под ред. Т. Бутвилло. Waverley, [1997]. C. 28б 67-69.

Madała T. Polscy księża katoliccy w więzieniach i łagrach sowieckich od 1918 r. Lublin, 1996. S. 40.

Marianie 1673-1973 / Pr. zb. pod red. J. Bukowicza i T. Górskiego. Rzym, 1975. S. 161-163, 233-240, 262-268.

Niech ich świadectwo nie będzie zapomniane. Losy Kościoła katolickiego na Białorusi w latach 1917-1953 / Oprac. L. Michajlik. Grodno, 2000. S. 29-30.

О. Андрей Цикото MIC // Книга памяти. М.: Серебряные нити, 2000. С. 182-183; перепечатано: Церковный календарь на 2003 г. Зерно из этой земли... СПб., 2002. С. 144.

Podziawo T. Wspomnienia / Pod red. J. Bukowicza. Puszcza Mariańska, 2001. S. 21-73.

Proczek Z. Jerzy Matulewicz // Encyklopedia Katolicka. T. 3. Lublin, 1997. K. 1228-1230.

Слуга Божий отец Андрей Цикото MIC 1891-1952: Буклет. СПб., 2004.

Stankiewicz A. Rodnaja mowa u światyniach. Wilno, 1929. S. 104, 167-169.

Stankiewicz A. Biełaruski chryścijanski ruch. Wilno, 1939. S. 63, 65, 105, 160, 220.

Strzelecka H. Początki Zgromadzenia Sióstr Slużebnic Jezusa w Eucharystii (1923-1945). Warszawa, 1987. S. 256-258, 265, 279, 288.

Strzelecka H. Historia Zgromadzenia Sióstr Slużebnic Jezusa w Eucharystii w Polsce w latach 1945-1989. Pruszków, 2000. S. 12-13.

Strzelecka H. Sprawa s. Wandy Jeute. Pruszków, 2001. S. 5-6.

Szalej P. Aposznija hady żyćcia uładyki Andreja Cikoty // Bożym Szłachham. Paryż, 1955. Nr. 68-69. S. 20.

Uschodniaja Bielaruś. Mińsk, 1918. S. 6.

Wiedamki da bijahrafii a. Andreja Cikoty // Źnicz. Rzym, 1972. Nr. 113. S. 3.

При перепечатке ссылка на сайт "Католические новомученики России" обязательна