Программа «Католические Новомученики России» http://www.catholicmartyrs.org/

 

Слуга Божий прелат Константин Будкевич
Библиография

Статьи

Budkiewicz K. Listy z Piotrogrodu // życie kościelne. 1915. Nr. 6-7. S. 101-102.

Budkiewicz K. Sprawy wygnańców // życie kościelne. 1915. Nr. 21-22. S. 274-275. Подпись: X. B.

Budkiewicz K. W ważnej sprawie // Dziennik Petersburski. 1909. Nr. 20, 8(21) grudnia. S. 1-2.

Budkiewicz K. Wiadomości pastersko-liturgiczne // życie kościelne. 1916. Nr. 4. S. 55-57; Nr. 5. S. 73-74 [P.t. "O zarządzaniu majątkiem kościelnym"]; Nr. 7. S. 105-107.

О нем

[Бурман фон] Василий, диакон. Леонид Федоров. Жизнь и деятельность. Львiв, 1993.

Венгер А. Рим и Москва. M., 2000.

Волконский П. М. Экзарх Леонид Федоров: Некролог // Логос. 1993. № 48. С. 10-44.

Козлов С. Верен до последней минуты // Свет Евангелия. 2002. № 14 (363), 31 мар. С. 8.

Козлов С. Прелат Константин Будкевич // Церковный календарь на 2003 год. Зерно из этой земли... Мученики Католической Церкви России XX века / Ред. Б. Чаплицкий. СПб., 2002. C. 100-107.

Козлов С. Прелат Константин Будкевич // Кровь мучеников есть семя Церкви: Сб. материалов по случаю освящения Собора Непорочного Зачатия в Москве 12 декабря 1999 г. / Сост., Д. Парравачини, А. Юдин. M., 1999. C. 40-53.

Лиценбергер О. А. Римско-католическая Церковь в России. История и правовое положение. Саратов, 2001.

Мархлевский Ю. К делу архиепископа Цепляка // Известия. 1923. 21 мар. C. 3.

Осипова И. И. "В язвах своих сокрой меня...". Гонения на Католическую Церковь в СССР: По материалам следственных и лагерных дел. M., 1996.

По поводу процесса католического духовенства // Известия. 1923. 23 мар. C. 6.

"Подвиги христианские" (Процесс католического духовенства) // Известия. 1923. 23 мар. C. 6.

Покровский Н. Н., Петров С. Г. Архивы Кремля: Политбюро и Церковь 1922-1925. Новосибирск; Mосква, 1997.

Приговор над католическими попами и международный капитал // Правда. 1923. 30 мар. C. 1.

Процесс католических церковников // Правда. 1923. № 93, 22 мар. C. 6.

Процесс католической контр. революции // Правда. 1923. № 6, 25 мар. C. 9.

Роод В. Рим и Москва: Отношения между Святым Престолом и Россией / Советским Союзом в период от Октябрьской революции до 1 декабря 1989 г. Львив, 1995.

Русская Православная Церковь в советское время (1917-1991): Материалы и документы по истории отношений между государством и Церковью / Сост. Г. Штриккер. Кн. 1-2. M., 1995.

Русская Православная Церковь и коммунистическое государство 1917-1941: Документы и фотоматериалы / Ред. Щапов Я. Н. M., 1996.

Сорокин В. Санкт-Петербургский Мартиролог. СПб., 2002.

Федоров Л. Письмо экзарха Леонида Федорова к o. Александру Евреинову: Выдержки // Логос. 1993. № 48. C. 45-61.

Ханковская Р. Храм святой Екатерины в Санкт-Петербурге. СПб., 2001.

Церковный календарь на 2003 год. Зерно из этой земли...: Мученики Католической Церкви России XX века / Ред. Б. Чаплицкий. СПб., 2002.

Чаплицкий Б. О. Константин Будкевич. 1867-1923. Жизнь и деятельность. СПб., 2004.

Чаплицкий Б. Память людская // Свет Евангелия. 2000. № 44, 3 дек. C. 6.

Чаплицкий Б., Осипова И. И. Книга памяти. Мартиролог Католической Церкви в СССР. M., 2000.

Черная книга. "Штурм небес": Сб. документальных данных, характеризующих борьбу советской коммунистической власти против всякой религии, против всех исповеданий и церквей / Сост. А. А. Валентинов. Париж, 1925.

Шишова Т. Будкевич (Budkiewicz) Константин Ромуальд // Католическая Энциклопедия. T. 1. M., 2002. C. 776-777.

Шкаровский М. В., Черепенина Н. Ю., Шикер А. К. Римско-католическая Церковь на Северо-Западе в 1917-1945 гг. СПб., 1998.

Шульц С. С. Храмы Санкт-Петербурга. История и современность. СПб., 1994.

Acta Apostolicae Sedis. Roma, 1923. T. XV.

Borawski A. Z męczeńskich dziejów katolickich w Petersburgu // Przegłąd katolicki. 1935. № 25. S. 399; № 26. S. 421.

Budkiewicz Konstanty // Encyklopedia Powszechna Ultima Thule. T. II. W-wa, 1928. S. 272.

Buszko J. Wielka Historia Polski. T. 6. Od niewoli do niepodległości (1864-1918). Kraków, 2000.

Cybulski S. Gimnazjum przy kościele św. Katarzyny w Petersburgu // Z murów św. Katarzyny. Księga pamiątkowa b. wychowanek i wychowanków gimnazjum przy kościele Świętej Katarzyny w Petersburgu. W-wa, 1933. S. 221-248.

Czaplicki B. Ks. Konstanty Budkiewicz (1867-1923) - życie i działalność. Katowice, 2004.

Directorium divini officii et Missarum pro Archidioecesii Mohiloviensi nec non pro Dioecesi Minscensi in a. D. 1915. Cz. 2: Hierarchie ecclesiastica. Piotrogrod, 1914. S. 145.

Dzwonkowski R. Losy duchowieństwa katolickiego w ZSSR 1917-1939: Martyrologium. Lublin, 1998.

Dzwonkowski R. Losy hierarchii i administracji kościelnej w ZSRR (1917-1937) // Wrocławskie Studia Wschodnie. Wrocław, 1998. № 2. S. 95-107.

Dzwonkowski R. Represje wobec duchowieństwa polskiego w ZSSR // Summarium. 1995-1996. 24-25. S. 143-153.

Falkowski Cz. Budkiewicz Konstanty // PSB. T. III. Kraków, 1937. S. 91-93.

Falkowski Cz. Denisewicz Stefan // PSB. T. V. Kraków, 1939-1946. S. 120-121.

Falkowski Cz. Nauka polskiego w klasach starszych (kartka ze wspomnień nauczyciela z lat 1915-1917)... // Z murów św. Katarzyny. Księga pamiątkowa b. wychowanek i wychowanków gimnazjum przy kościele Świętej Katarzyny w Petersburgu. W-wa, 1933. S. 277-288.

Gintowtówna H. Przełomowe etapy w rozwoju zakładu // Z murów św. Katarzyny. Księga pamiątkowa b. wychowanek i wychowanków gimnazjum przy kościele Świętej Katarzyny w Petersburgu. W-wa, 1933. S. 139-141.

Gostomska S. Szkoła Zawodowa // Z murów św. Katarzyny. Księga pamiątkowa b. wychowanek i wychowanków gimnazjum przy kościele Świętej Katarzyny w Petersburgu. W-wa, 1933. S. 167-170.

Hankowska R. Kościół św. Katarzyny Panny i Męczenniczki Aleksandryjskiej w Sankt-Petersburgu: Historia. Architektura. Wystrój wnętrza. Problemy rekonstrukcji i konserwacji. Warszawa, 1997.

Iłłakowiczówna K. Opowieść o moskiewskim męczeństwie // W drodze. 1993. № 3 (235). S. 74-81.

Jacyna J. Z moich wspomnień o Szkole przy kościele św. Katarzyny // Z murów św. Katarzyny. Księga pamiątkowa b. wychowanek i wychowanków gimnazjum przy kościele Świętej Katarzyny w Petersburgu. W-wa, 1933. S. 299-301.

Karolewicz G. Ksiądz Idzi Radziszewski (1871-1922): Założyciel Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego // Chrześcijanie. T. IX / Pod. red. bpa B. Bejze. W-wa, 1982. S. 9-86.

Kosiński L. Dzieje kościoła Św. Katarzyny w Petersburgu // Z murów św. Katarzyny. Księga pamiątkowa b. wychowanek i wychowanków gimnazjum przy kościele Świętej Katarzyny w Petersburgu. W-wa, 1933. S. 1-40.

Kośció ł w Rosji i na Białorusi w relacjach duszpasterzy (1892-1926). Wybór tekstów / Opr. pod red. Radwana M. SCJ. Kraków, 1999.

Ksiądz Prałat Konstanty Budkiewicz / Oprac. S. Karpionok // Gazeta Petersburska. 1999. № 7 (8). С. 5.

Ledóchowska J. Życie i działalnoś ć Julii Urszuli Ledóchowskiej. W-wa, 1998.

Ledóchowska T. Przy Newskim Prospekcie // W drodze. 1993. № 3 (235). S. 61-68.

Ledóchowska U. Czynniki religijne w pracy wychowawczej w latach 1907-1911 // Z murów św. Katarzyny. Księga pamiątkowa b. wychowanek i wychowanków gimnazjum przy kościele Świętej Katarzyny w Petersburgu. W-wa, 1933. S. 155-159.

Ledóchowska U. Historia kongregacji Sióstr Urszulanek Serca Jezusa Konającego. Pallotinum. Poznań, 1987.

Liniewicz P. Zginęli także za wiarę... // Gość Niedzielny. 2000. № 14, 2. kwietnia. S. 13.

Madała T. Polscy księza katoliccy w więzieniach i łagrach sowieckich od 1918 r. Lublin, 1996.

Mańkowska H. Katalog ofiarowanych rękopisów // Zbiór rękopisów ofiarowanych przez ks. B. Ussasa Bibliotece Uniwersyteckiej KUL. Lublin, 1979.

Markowska W. Zarys dziejów gimnazjum żeńskiego // Z murów św. Katarzyny. Księga pamiątkowa b. wychowanek i wychowanków gimnazjum przy kościele Świętej Katarzyny w Petersburgu. W-wa, 1933. S. 115-128.

(mb). "Trzeba wcią ż przypominać światu" // W drodze. 1993. Nr. 3 (235). S. 69-73.

Mc Cullagh F. Prześladowanie chrześcijaństwa przez bolszewizm rosyjski. Kraków, 1924.

Mc Cullagh F. The bolshevik persecution of Christianity. London, 1924.

Miłoś ć krzyża się nie lęka. Listy Julii Ledóchowskiej - bł. Urszuli i wspomnienia o niej / Wybór, opracowanie, przypisy i rys biograficzny A. i T. Szafrańscy. W-wa, 1991.

Mioduszewski J. Wrażenia z procesu arcybiskupa Cieplaka i czternastu księ ży w Moskwie 20-25 marca 1923. W-wa, 1931.

Nowicki Z. Czerwona stuła XKB // W drodze. 1999. № 3. S. 80-84.

Ostrowski J. Z za kulis kurii biskupiej w Leningradzie. T. 1. M., 1929.

Ostrowski S. Dalsze losy gimnazjów // Z murów św. Katarzyny. Księga pamiątkowa b. wychowanek i wychowanków gimnazjum przy kościele Świętej Katarzyny w Petersburgu. W-wa, 1933. S. 313-322.

Ostrowski S. Ks. Konstanty Budkiewicz (1867-1923) // Z murów św. Katarzyny. Księga pamiątkowa b. wychowanek i wychowanków gimnazjum przy kościele Świętej Katarzyny w Petersburgu. W-wa, 1933. S. 94-98.

Ostrowski S. Ś. P. Ksiądz Prałat Konstanty Budkiewicz na tle walki w obronie Kościoła Katolickiego i Wiary świętej. W-wa, 1929.

Ostrowski S. System nauczania i wychowania w gimnazjum // Z murów św. Katarzyny. Księga pamiątkowa b. wychowanek i wychowanków gimnazjum przy kościele Świętej Katarzyny w Petersburgu. W-wa, 1933. S. 253-260.

Petrani A. Budkiewicz Konstanty // Encyklopedia Katolicka T. II. Lublin, 1976. Kol. 1172.

Półkozic-Pawłowski L. Wspomnienie ucznia progimnazjum św. Katarzyny // Z murów św. Katarzyny. Księga pamiątkowa b. wychowanek i wychowanków gimnazjum przy kościele Świętej Katarzyny w Petersburgu. W-wa, 1933. S. 305-310.

Proces arcybiskupa Cieplaka i czternastu księ ży: Zarys sprawozdawczy z ilustracjami / Pod red. J. Leszczyńskiego. M.: Krasnaja Now, 1923.

Pszenicki A. Wspomnienia z działalności Administracji kościoła św. Katarzyny w Petersburgu w latach 1905-1919 // Z murów św. Katarzyny. Księga pamiątkowa b. wychowanek i wychowanków gimnazjum przy kościele Świętej Katarzyny w Petersburgu. W-wa, 1933. S. 77-86.

Ptaszycka H. Charakter zakładu i walka o jego zachowanie // Z murów św. Katarzyny. Księga pamiątkowa b. wychowanek i wychowanków gimnazjum przy kościele Świętej Katarzyny w Petersburgu. W-wa, 1933. S. 129-138.

Ptaszycki J. Twierdza życia polskiego w Petersburgu // Z murów św. Katarzyny. Księga pamiątkowa b. wychowanek i wychowanków gimnazjum przy kościele Świętej Katarzyny w Petersburgu. W-wa, 1933. S. 77-86.

R. S. Dziesięciolecie Koła Pań // Dziennik Petersburski. 1909. № 20, 8(21) grudnia. S. 2.

Riccardi A. Stulecie męczenników: Świadkowie wiary XX wieku. W-wa, 2001.

Rutkowski F. Arcybiskup Jan Cieplak (1857-1926): Szkic biograficzny. W-wa, 1934.

Rutkowski F. Biskup Antoni Malecki. W-wa, 1936.

Rutkowski F. Ksiądz Wincenty Kluczyński, arcybiskup metropolita mohylowski, administrator apostolski diecezji mińskiej. Poznań, 1929.

Rzeszоtarska M. Szkoła Elementarna // Z murów św. Katarzyny. Księga pamiątkowa b. wychowanek i wychowanków gimnazjum przy kościele Świętej Katarzyny w Petersburgu. W-wa, 1933. S. 165-166.

Schnurr J. Die Kirche und das religiöse Leben der Russlanddeutschen: Katolischer Teil. 2 Aufl. Stuttgart, 1980.

Skazani jako "szpiedzy Watykanu": Z historii Kościoła katolickiego w ZSSR 1918-1956 / Pr. zb. pod red. R. Dzwonkowskiego. Ząbki, 1998.

Staniewicz L. Z pracy administracji kościoła św. Katarzyny // Z murów św. Katarzyny. Księga pamiątkowa b. wychowanek i wychowanków gimnazjum przy kościele Świętej Katarzyny w Petersburgu. W-wa, 1933. S. 67-70.

Stehle H. Tajna dyplomacja Watykanu: Papiestwo wobec komunizmu (1917-1991). W-wa, 1993.

Urban J. Mord moskiewski a obowiązek cywilizowanego świata // Przegł ąd Powszechny. 1923. № 158, kwiecień. S. 80-81.

Wasilewski J. W szponach antychrysta. Kraków, 1924.

Wasilewski J. Z dziejów walki o nauczanie religii // Z murów św. Katarzyny. Księga pamiątkowa b. wychowanek i wychowanków gimnazjum przy kościele Świętej Katarzyny w Petersburgu. W-wa, 1933. S. 323-326.

Waszkiewicz Z. Kościół katolicki wobec wojny polsko-bolszewickiej i Traktatu Ryskiego // Traktat Ryski 1921 roku po 75 latach / Studia pod. red. M. Wojciechowskiego. Toruń, 1998.

Wenger A. Catholiques en Russie d'apres les archives du KGB 1920-1960. Paris, 1998.

W[ójcicki] A. Co czynić // Życie Kościelne. Piotrogród, 1917. № 3, 31 marca. S. 7-16.

Wybór pism Bolesławy Lament / Red. Bar R. J. W-wa, 1976.

Z murów św. Katarzyny: Księga pamiątkowa b. wychowanek i wychowanków gimnazjum przy kościele Świętej Katarzyny w Petersburgu. W-wa, 1933.

Za wschodnią granicą 1917-1993: O Polakach i Kościele w dawnym ZSRR z Romanem Dzwonkowskim SAC rozmawia Jan Pałyga SAC. Wyd. 2. W-wa, 1995.

Zakrzewska J. Wspomnienia z r. 1905, 1906 // Z murów św. Katarzyny. Księga pamiątkowa b. wychowanek i wychowanków gimnazjum przy kościele Świętej Katarzyny w Petersburgu. W-wa, 1933. S. 189-192.

Zatko J. J. Descent the destrucrion of the into Roman Catholic Church in Darkness. Russia, 1917-1923. The University of Notre Dame Press, 1965.

Żaryn J. Budkiewicz Konstanty // Encyklopedia Białych Plam. T. III. Radom, 2000. S. 231.

Материалы в сети Интернет

Архивы Кремля. Политбюро и Церковь 1922-1925. Сборник документов. Часть I: http://www.rus-sky.org/history/library/archvs1.htm#_Toc491501082

Архивы Кремля. Политбюро и Церковь. Дело № 23. Об изъятии церковных ценностей: http://www.rus-sky.org/history/library/archvs1.htm

Архивы Кремля. Политбюро и Церковь. Дело № 24. О судебных процессах по делу питерских, московских и других священников и польских ксендзов в Белоруссии: http://www.rus-sky.org/history/library/archvs2.htm#24-1.

Архивы Кремля. Политбюро и Церковь. Дело № 25. О судебном процессе по делу патриарха Тихона: http://www.rus-sky.org/history/library/archvs1.htm.

Byrnes Donia. Bolshevik Persecution of the Catholic Church: http://www.loyno.edu/~history/journal/1987-8/byrnes.htm

Чаплицкий Б. Доклад 15 октября 2005 г. на встрече с прихожанами храма св. Екатерины Александрийской (С.-Петербург) о новых архивных находках, дополняющих биографию о. Будкевича // http://www.catholicmartyrs.ru/?person=budkiewicz&doc=doklad

Католические Новомученики России: http://www.catholicmartyrs.ru/ru/persons/budkiewicz

Петербург католический: http://catholic.spb.ru/index.php?budkevich.

При перепечатке ссылка на сайт "Католические новомученики России" обязательна